Privacy Verklaring

 

Beste cliënt,

U bent cliënt bij S-Lijn Voedingsadvies. Het kan daarom zijn dat S-Lijn Voedingsadvies persoonsgegevens van u verwerkt.

S-Lijn Voedingsadvies hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe S-Lijn Voedingsadvies dat doet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is S-Lijn Voedingsadvies. Voor vragen over uw privacy is S-Lijn Voedingsadvies als volgt voor u bereikbaar:

Bezoekadres: Christiaan Huygensstraat 12, 2251 CH Voorschoten

Website: www.s-lijnvoedingsadvies.nl

Telefoonnummer: 0614799032

E-mailadres: info@s-lijnvoedingsadvies.nl

Uw persoonsgegevens waarover S-Lijn Voedingsadvies beschikt zijn afkomstig van uzelf.

De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn:  N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, gewicht, medische gegevens en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, gegevens over lichaamsbeweging, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze begeleiding te kunnen waarborgen. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. Maar als u de gegevens niet verstrekt, kan dit de begeleiding bemoeilijken.

S-Lijn Voedingsadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Als S-Lijn Voedingsadvies uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

S-Lijn Voedingsadvies verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien u PS. food & lifestyle-producten en –diensten afneemt, worden ook aan PS. food & lifestyle bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. food & lifestyle-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PS. food & lifestyle om de werking van PS. food & lifestyle-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PS. food & lifestyle. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PS. food & lifestyle doorgeven, en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PS. food & lifestyle-producten en –diensten.

Maak je ook gebruik van de PS. app? En heb je PS. food & lifestyle toestemming gegeven om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken? Dan zijn wij beiden voor de verwerking van die persoonsgegevens gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Wij hebben hier met PS. food & lifestyle nadere afspraken over gemaakt, zodat de bescherming van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. Dit zijn de belangrijkste afspraken:

 • Voor het doen van een beroep op jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, kun je je zowel tot ons als tot PS. food & lifestyle wenden. Over het algemeen zal PS. food & lifestyle degene zijn die jouw verzoek in behandeling zal nemen, tenzij je ons vraagt om je gegevens te corrigeren of aan te vullen. In dat geval zullen wij dit veelal zelf doen;
 • food & lifestyle en het PS. food & lifestyle center houden de persoonsgegevens geheim, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is.
 • In het geval dat er sprake is van een datalek of een vermoeden van een datalek, stellen PS. food & lifestyle en het PS. food & lifestyle center elkaar hiervan op de hoogte binnen 24 uur na ontdekking van het datalek en houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
 • Indien wij jou of de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) naar aanleiding van een datalek willen of moeten informeren dan zal degene die het datalek heeft veroorzaakt dat normaal gesproken verzorgen
 • Beide partijen zullen zich inspannen om passende technische maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens die S-Lijn Voedingsadvies verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit S-Lijn Voedingsadvies werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website, van S-Lijn Voedingsadvies. Verder monitort S-Lijn Voedingsadvies continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat S-Lijn Voedingsadvies met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

 • op inzage in uw gegevens;
 • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
 • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
 • om bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van S-Lijn Voedingsadvies;
 • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
 • op beperking van de verwerking;
 • op dataportabiliteit
 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met S-Lijn Voedingsadvies via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop S-Lijn Voedingsadvies uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. S-Lijn Voedingsadvies probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.